Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

Sıfır Ayrımcılık Derneği olarak, siz değerli takipçilerimiz, abonelerimiz, katılımcılarımız ve paydaşlarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

SIFIR AYRIMCILIK DERNEĞİ: Nisbetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sok. Köşe Apartmanı No:31/3 , 1. Levent/Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim ve  ilgili mevzuat gereği kurulmuş Derneği 

Veri Sahibi: Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne ait websitesi (www.sifirayrimcilik.) ve/veya ve/veya E-bülten aracılığıyla bir faaliyete ait formları kendi adına ya da ilgili olduğu kuruluş adında dolduran kullanıcıyı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Sıfır Ayrımcılık Derneği

Sözleşme Makamı: Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen hibe sözleşmelerinde taraf olan fon sağlayan kurumu,

Eş-başvuran: Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen projelerde, uygulamaya katılan ifade eder. 

Veri Sorumlusu 
KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, eğitim alan, desteklenen, program ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Sıfır Ayrımcılık Derneği tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

Kişisel Verilerin işlenme Amacı 
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

kurallarına uygun bir şekilde Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir: 

 • Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen ve yürütülecek olan projeler çerçevesinde organize edilen eğitimler, toplantılar, seminerler, festivaller, kurumsal koçluklar, teknik destekler, destek noktası hizmetleri, basılı ve çevrimiçi yayınlar, ayni ve nakdi hibeler, ortaklık programları, araştırmalar gibi faaliyetler için başvuru almak, 
 • Bu başvuruları değerlendirmek,
 • Bu başvurulara ait iletişimi sağlamak ve yürütmek, 
 • Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli seyahat ve konaklama gibi üçüncü taraflardan hizmet temin etmek, 
 • Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek/destek vermek, 
 • Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak 
 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak, 
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
 • Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak 
 • Dernek hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak 
 • Dernek faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından faydalanma imkânı sunmak, 
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek 
 • Derneğin destekçilerine, sözleşme makamına, paydaşlarına ve destekçileri ile etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar etmek, 
 • Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapmak, 
 • Veri sahibinin kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerin, veri sahibinin tercihleri, işlemleri ve gezinme süresi ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek, 
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek, 
 • Derneği tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarmak, 
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği ve ilişkili PAYDAŞ VE ORTAKLARI tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlik ile web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek. 

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,  Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, sözleşme makamı, dernek yöneticileri/çalışanları, dernek iktisadi işletmeleri, Google, Microsoft, Digital Ocean gibi merkezleri yurtiçi yada yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), sözleşme makamının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veriler yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde ve yürütülen projeler kapsamında Sözleşme Makamlarına raporlama amacıyla aktarılır. Sözleşme Makamı yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında yerleşik de olabilir. Avrupa Komisyonu finansmanı ile yürütülen projelerin kapsamındaki faaliyetler elde edilen kişisel veriler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu, Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü’ne aktarılır. Bu veriler Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uygun olarak işlenir. Aydınlatma metni’ne https://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A 

adresinden ulaşılabilir. KVKK Rıza Beyanı ile bu metne de rıza gösterilmiş olur.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Sıfır Ayrımcılık Derneği kişisel verilerinizi,

 • Eğitim Başvuru ve Kayıt Formları 
 • Seminer, Toplantı Başvuru ve Kayıt Formları 
 • Hibe Programı Başvuru ve Kayıt Formları 
 • Destek Noktası Talep Formları
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği Web Siteleri İletişim Formları
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği Web Siteleri Çerezleri
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları 
 • İş Başvuru Formları
 • Staj Başvuru Formları  
 • Gönüllülük Formları
 • Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından eğitim ve toplantıların yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru ve formları
 • Çevrimiçi toplantı, konferans ve eğitim için kullanılan üçüncü taraflara (Zoom, GoToWebinar, Google Meet vb.) ait servisler
 • Benzer amaçlı diğer formlar  

gibi kanallarla edinir. Kişisel veriler Ad-soyad, TCKN, pasaport numarası gibi kimlik bilgileri, eposta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileri, temsilcisi olduğu STÖ, mezun olunan okullar, alınan sertifikalar, yabancı dil gibi eğitim bilgileri, iş tecrübeleri gibi mesleki bilgiler ve banka hesap numarası gibi mali bilgileri, ve web sitesi ve bilgi yönetim sistemi tarafından tutulan diğer bilgileri içerir. Bu kişisel verileri Veri Sahibi kendi inisiyatifi doğrultusunda verir. Sıfır Ayrımcılık  Derneği’nin faaliyetlerinde kullanılan bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve/veya aktarılabilir. 

Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel veriler, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklaması süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK 7. maddede öngörülen startlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için [email protected] adresinden Veri sorumlusu Sıfır Ayrımcılık Derneği’ne ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, [email protected]  adresine bildirerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir.

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için [email protected] adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını Kvkk Aydınlatma metni ve Rıza Beyanı'nı kabul etmiş sayılıyorsunuz. Kvkk Aydınlatma metni ve Rıza Beyanı
Tamam Kapat